Türkçe

84 TV


Kapsam

İzlenme 870

Asýl Üyelik

Derneðe üye olma koþullarýný taþýyan ve aþaðýda belirtilen kapsama giren kiþiler asýl üye olabilirler.

1.    1976 yýlýnda KULELÝ ve IÞIKLAR Askeri Liseleri ile DENÝZ Lisesinin HAZIRLIK sýnýfýna girmiþ ve buradaki öðrenim sonucunda 1980 yýlýnda mezun olmuþ veya bu kategoride bulunanlarla birlikte en az 6 (altý) ay süre birlikte eðitim ve öðretim görmüþ olanlar,

2.    1980 yýlýnda yukarýda belirtilen okullardan veya diðer kaynaklardan KARA, HAVA ve DENÝZ Harp Okullarýna, GÜLHANE Askeri Týp Akademisine, Türk Silahlý Kuvvetleri nam ve hesabýna Fakülte ve Yüksek Okullar Komutanlýðý bünyesindeki diðer fakülte-yüksekokul-akademilerde öðrenime baþlamýþ ve buradaki öðrenim sonucunda mezun olmuþ veya bu kategoride bulunanlarla birlikte en az 6 (altý) ay süre birlikte eðitim ve öðretim görmüþ olanlar,

3.  Diðer kaynaklardan temin edilen ancak 1984 neþetli subaylarla iþleme tabi ve emsal olan diðer subay ve emeklileri,

4.    Yukarýda belirtilen personelden herhangi bir nedenle hayatýný kaybedenlerin eþ ve çocuklarý.

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

26/11/2020 Gün Ortalama:280  Bugün 28 Ziyaret var  Sitede 1 kiþi var  IP:3.219.31.204