Türkçe

84 TV


Amac

Ýzlenme 470

Dernegin Amaci

1. Dernek üyeleri arasýnda iletiþim, yardýmlaþma ve dayanýþmayý tesis edip bunlarýn devamlýlýðýný saðlayarak sosyal alanda kaynaþmýþ bir birlik kurmak.

2. Sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmayý saðlamak, güçlendirmek, çeþitli vasýtalarla sevinçli ve kederli günlerini paylaþmaktýr.

3. Dernek amaçlarýna uygun olarak hareket eden diðer kurum, kuruluþ ve derneklerle iþbirliði yapmak,

4. Dernek üyelerinin yurt çapýnda birbiriyle irtibat kurmalarýný ve benzeri konularý saðlamayý amaçlamak,

5. Üyeler arasýnda sevgi, saygý, birlik ve beraberlik tesis etme ve devam ettirmek.

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanýcý Adý :
Þifre :

27/02/2020 Gün Ortalama:177  Bugün 140 Ziyaret var  Sitede 1 kiþi var  IP:3.214.224.224