Türkçe

84 TV


Devrem84

 
İzlenme 12034

DERNEÐÝMÝZE;

18 yaþýný doldurmuþ ve medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip, yüz kýzartýcý suçlar veya yasadýþý siyasi, yýkýcý, bölücü, irticai ve ideolojik faaliyetlerden dolayý uzaklaþtýrýlmamýþ, Dernekler Kanunu ve ilgili diðer kanunlar gereðince üyeliðine engel durumu bulunmayan, 1976 yýlýnda KULELÝ ve IÞIKLAR Askeri Liseleri ile DENÝZ Lisesinin HAZIRLIK sýnýfýna girmiþ ve buradaki öðrenim sonucunda 1980 yýlýnda mezun olmuþ veya bu kategoride bulunanlarla birlikte en az 6 (altý) ay süre birlikte eðitim ve öðretim görmüþ olan, 1980 yýlýnda belirtilen okullardan veya diðer kaynaklardan KARA, HAVA ve DENÝZ Harp Okullarýna, GÜLHANE Askeri Týp Akademisine, Türk Silahlý Kuvvetleri nam ve hesabýna Fakülte ve Yüksek Okullar Komutanlýðý bünyesindeki diðer fakülte-yüksekokul-akademilerde öðrenime baþlamýþ ve buradaki öðrenim sonucunda mezun olmuþ veya bu kategoride bulunanlarla birlikte en az 6 (altý) ay süre birlikte eðitim ve öðretim görmüþ olan, Diðer kaynaklardan temin edilen ancak 1984 neþetli subaylarla iþleme tabi ve emsal olan diðer subay ve emeklileri ile herhangi bir nedenle hayatýný kaybedenlerin ve çocuklarý ÜYE OLABÝLÝRLER.

 

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

26/11/2020 Gün Ortalama:280  Bugün 17 Ziyaret var  Sitede 4 kiþi var  IP:3.219.31.204