Türkçe

84 TV


ERKEN REZARVASYON TATÝL PLANI

Arkadaþlar, merhaba. Hepinize saðlýklý günler dileklerimle. 2016 yýlý yaz tatilimizi beraber geçirmek maksadýyla yapýlan çalýþmalarýmýzýn bir bölümü sonuçlandýrýlmýþtýr. Tatil planlamanýzý yaparken dikkate almanýzý diliyoruz. Yapýlan çalýþmayla ilgili esaslar aþaðýdadýr. 1. Tatil beldemiz Antalya þehir merkezine 45 km., Antalya hava limanýna 35 km. uzaklýkta, Belek Bölgesinde 5 yýldýzlý BELEK BEACH RESORT Oteldir. 2. Tatil programý ULTRA HERÞEY DAHÝL konseptindedir. 3. Tatil iki ayrý tarihe planlanmýþtýr. Birinci tarih 23 -30 TEMMUZ 2016 7 gece 8 gündüz iki kiþi standart oda 2400 TL. (kiþi baþý 1200 TL.) Ýkinci tarih 10 -17 EYLÜL 2016 7 gece 8 gündüz (kurban bayramý) iki kiþi standart oda 2500 TL. (kiþi baþý 1250 TL.) 4. Söz konusu tarihlerdeki tatil programýnýn piyasa fiyatý iki kiþi standart oda 3487 TL. dir. Ekonomik oda fiyatý ise 2650 TL.dir. 5. Birinci ve ikinci tarihlerdeki her iki program için maalesef sýnýrlý sayýda oda tahsisi yapýlabilmiþtir. Her iki tarih için 20'ser odamýz (40 kiþi) bulunmaktadýr. 6. Programlara kayýt müracaat sýrasýna göre yapýlacaktýr. 7. Yapýlan sözleþme gereði son katýlým tarihi 29 NÝSAN 2016 dýr. ( aksi taktirde erken rezervasyon imkanlarýndan faydalanamýyoruz) 8. Katýlacaklar ödemelerini peþin veya peþin fiyatýna 6-9 taksit olacak þekilde 05 MAYIS 2016 tarihine kadar yapmak zorundadýr. 9. Ulaþýmý herkes kendi imkanlarý ile gerçekleþtirecektir. 10. Katýlmak isteyen arkadaþlarýn " fehmioktem@mynet.com" mail adresine yazmalarýný veya 0530 7770162 nolu telefona ya da WA bildirmelerini rica ederiz. Arkadaþlar zaman ve imkanlar sýnýrlý olduðundan hýzlý düþünüp çabuk karar vermenizi bekliyoruz. Ücretlerin yatýrýlacaðý ALL TÝME TURÝZM-ALTES TURÝZM LTD.Þ. Karanfil sokak No12/3 Kýzýlay ANKARA 0 542 2576912 Banka hesap bilgisi GARANTÝ Bankasý YENÝÞEHÝR Sb. Hesap No : 411-6296094 IBAN TR 65 0006 2000 4110 0006 2960 94 Önemli not: Taksitlendirme Ankara'dan katýlacaklar için yukarýda belirtilen adreste yapýlacaktýr. Ankara dýþýndan katýlacaklar sirket ile( 0542 2576912 Savaþ Bey) irtibata geçeceklerdir. Firmaya kredi kartý mail-order talimatý verilmesi / gönderilmesi suretiyle taksitlendirme yapýlabilinir. Saðlýk ve esenlik dileklerimizle...

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

30/03/2020 Gün Ortalama:333  Bugün 39 Ziyaret var  Sitede 2 kiþi var  IP:18.232.51.69