Türkçe

84 TV


SORU, DÝLEK VE TEMENNÝLER...

DEVREM 84 SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ Yönetim Kurulu üyeleri tarafýndan ÝSTANBUL ve ÝZMÝR ‘ de gerçekleþtirilen toplantýlarda arkadaþlarýmýz tarafýndan yöneltilen, soru/dilek/temenniler ve bunlara ait cevap ve iþlemler aþaðýda yer almaktadýr. Bilgilerinize sunulur. 1. Sivil arkadaþlarýmýz ve akrabalarýmýz da derneðe üye olabilir mi ? Dernekler, 5253 Sayýlý Dernekler Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde kurulur ve iþleti...

ÜYELÝÐE KABUL KARARI-51

1. Devrem84 Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin 26.03.2016 gün ve 51 sayýlý kararý gereðince aþaðýda yazýlý devre arkadaþlarýmýzýn üyelik müracaatlarý incelenerek oy birliði ile karara baðlanmýþ ve onaylanmýþtýr. 2. Üyelerimizin derneðe giriþ aidatý olarak 50,00 TL ve (Önceki Yýllarda Ayný Miktar) 2016 yýllýk aidatý olarak 60,00 TL nin AKBANK ANKARA-NECATÝBEY ÞUBESÝ nezdinde bulunan Devrem84 sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði adýna Þube Ko...

ÜYELÝÐE KABUL KARARI-50

1. Devrem84 Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin 25.03.2016 gün ve 50 sayýlý kararý gereðince aþaðýda yazýlý devre arkadaþlarýmýzýn üyelik müracaatlarý incelenerek oy birliði ile karara baðlanmýþ ve onaylanmýþtýr. 2. Üyelerimizin derneðe giriþ aidatý olarak 50,00 TL ve (Önceki Yýllarda Ayný Miktar) 2016 yýllýk aidatý olarak 60,00 TL nin AKBANK ANKARA-NECATÝBEY ÞUBESÝ nezdinde bulunan Devrem84 sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði adýna Þube Kodu : 0...

TURHAN TALU'NUN ABÝSÝNÝN VEFATI

Devre arkadaþýmýz Turhan TALU' nun abisi vefat etmiþtir. Cenazesi bugün (01.04.2016) Cuma namazýný müteakip Ankara Karþýyaka Mezarlýðý' nda defnedilecektir. Allah rahmet eylesin mekaný cennet olsun. Turhan'a, kederli ailesine, yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý diliyoruz.

Ýstanbul ve Ýzmir Toplantýlarý Sonuç Duyurusu

Sevgili Devre arkadaþlarýmýz, Derneðimizin Yönetim ve Denetim Kurullarýnýn asil ve yedek üyeleri ile müþtereken yaptýðýmýz toplantýda alýnan karalar gereðince; 12 MART 2016 günü Ýstanbul ve 13 MART 2016 günü Ýzmir buluþmasýný gerçekleþtirdik. Toplantýlara Ýstanbul’dan 40 Ýzmir’den 55 devre arkadaþýmýz iþtirak etmiþtir. Özellikle bu illere yakýn komþu illerden de gelen arkadaþlarýmýz da olmuþtur. Arkadaþlarýmýzýn katýlýmlarý t...
1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 10 11 12 13
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

22/09/2020 Gün Ortalama:348  Bugün 31 Ziyaret var  Sitede 2 kiþi var  IP:18.208.202.194