Türkçe

84 TV


ATA TOYER' ÝN VEFATI

Ýzmir'de tedavi gördüðü amansýz hastalýktan kurtulamayarak 13.01 2015 tarihinde vefat etmiþtir. Cenazesi ertesi günü Soðukkuyu Camiindeki ikindi namazýný müteakip, Doðançay mezarlýðýna defnedilmiþtir. ---------- Kuleli’ den devremiz 3311 Ali Ata TOYER’ in vefatý hepimizi derinden üzmüþtür. Tekrar ALLAH rahmet eylesin. Mekaný cennet olsun, nur içerisinde yatsýn. Genç bir eþ ve 11 aylýk ATACAN yetim kalmýþtýr. Maddi imkansýzlýklar nedeniyle arkadaþýmýzýn emanetlerine destek vermemiz g...

2015 yýlý devremizin Silahlý Kuvvetlere veda yýlýdýr.

Sevgili Arkadaþlar, Harp Okulundan mezun oluþumuzun 31'nci yýlýnda göreve devam edecek general arkadaþlarýmýz hariç kadrosuzluk nedeni ile emekli edileceðiz. 2015 yýlý devremizin Silahlý Kuvvetlere veda yýlýdýr. 31'nci yýlýný tamamlayacak devre ile Harp Okulundan mezun oluþun 40, 50 ve 60' ncý yýllarýný tamamlayacak olan devrelerin yapacaðý etkinlikler (Anýtkabir ziyareti, Harp Okulu ziyareti ve Devre gecesi) resmi olarak Harp Okulu , K.K.K.lýðý ve Gnkur.Bþk.lýðýnca planlan...

SÜLEYMAN LÖKLÜ' NÜN VEFATI

Devre arkadaþýmýz Süleyman Löklü tedavi görmekte olduðu kalp hastalýðý nedeniyle Hatay / Reyhanlý' daki evinde vefat etmiþtir. Merhum arkadaþýmýzýn cenazesi bu gün (09 Aðustos 2014 Cumartesi) ikindi namazýný müteakip Reyhanlýda defnedilecektir. Arkadaþýmýza Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve tüm devremize baþsaðlýðý diliyoruz.

HAKAN TEMEL AKSEL' ÝN VEFATI

Devre arkadaþýmýz Emekli J.Alb.(1984-27) Hakan Temel AKSEL, bulunduðu ZONGULDAK ilinde bu sabaha karþý (30 Haziran 2014 Pt.), böbrek yetmezliði sonucu þeker komasý nedeniyle evinde vefat etmiþtir. Kardeþimize ALLAH’ tan rahmet, ailesine ve tüm devremize baþsaðlýðý diliyoruz.

ADALET NÖBETÝ

‘Balyoz Davasý’ tutukluluklarýnýn serbest býrakýlmasý için Avukat Þule Nazlýoðlu Erol’un baþlattýðý, Vardiya Bizde Platformu ve TESUD üyelerinin desteklediði Anayasa Mahkemesi önünde baþlatýlan ‘ Adalet Nöbeti’’ne katýlýmcý sayýsý her gün artýyor. 24 saat kesintisiz olarak nöbet bekleyen Vardiya Bizde Platformu üyeleri ve emekli subaylara halkýn desteði ve katýlýmý da çok büyük. ‘’ Bu nöbett...
1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 10 11 12 13
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

31/10/2020 Gün Ortalama:256  Bugün 10 Ziyaret var  Sitede 2 kiþi var  IP:3.230.1.126