Türkçe

84 TV


KÝÞÝSEL BÝLGÝ VE BS GÜVENLÝÐÝ

Sevgili Arkadaþlar; Devre arkadaþýmýz Ö. Önder Övün' ün bir çalýþmasý olan "Kiþisel Bilgi ve Bilgisayar Güvenliði" konulu kendi sayfasýna koyduðu doküman, haber niteliði taþýdýðýndan ve önem arzettiðinden, daha fazla arkadaþýmýzýn ulaþabilmesi maksadýyla haber modülüne aktarýlarak aþaðýda sunulmuþtur.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kýymetli devre arkadaþlarým, Linkteki döküman ...

EL ELE 1984

EL ELE 1984 Bir Eylül bindokuzyüzseksen'de baþladý, kutsal beraberlik, Ýzmir Menteþ'te, ettiðimiz yeminle, silah arkadaþlýðýný perçinledik. Ne kadar güzeldi, Harbiye'de, muhabbetle geçen yýllar, Derin izler býraktý, neþeyle, hayal dolu yaþanan günler, aylar. O'nun ýþýðýnda yetiþti, 135'inci dönem Harbiyeli gençler, Kemal Atatürk'ün gösterdiði yolda, fedakârca beraber y&uu...

31' ÝNCÝ YIL ETKÝNLÝÐÝ TERTÝP KOMÝTESÝ KARARLARI

Sevgili Arkadaþlar,----------- 31'inci Yýl Faaliyetleri kapsamýnda yapýlacak olan etkinlikler ile ilgili planlama ve hazýrlýk bölümleri sonuçlandýrýlmýþ ve uygulama aþamasýna geçilmiþtir.------------ Tertip Komitesi tarafýndan alýnan kararlar aþaðýya çýkarýlmýþtýr.-------------Kararlar hakkýnda yorum yapýlmamasý,------------- yeni öneri ortaya atýlmamasý ve alýnan kararlarýn saygý ile karþýlanýp tertip komitesine yardýmcý olunmasý özellikle rica olunur.--...

84' LÜLER 31' ÝNCÝ YIL ETKÝNLÝÐÝ

Sayýn Devre Arkadaþýmýz--------------- · Atatürk’ün Harbiye’sinden mezun oluþumuzun 31’inci yýlýnda göreve devam edecek olan general arkadaþlarýmýz hariç kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrýlýp Türk Silahlý Kuvvetlerinden bedenen ayrýlacaðýz.--------------- · 2015 yýlýnýn devremizin veda yýlý olmasý nedeniyle Anýtkabir ziyareti, Harp Okulu ziyareti ve Devre Gecesi etkinliklerinin yapýlmasý planlanmýþtýr.--------------- · ...

ESCORT JOYE TELEFON VE TABLET

SEVGÝLÝ DEVRE ARKADAÞLARIM; TOSHIBA TÜRKÝYE, BÝLGÝSAYAR HARÝCÝNDE, ESCORT JOYE TELEFON VE TABLETLERÝNÝ DE ÝTHAL ETMEKTEDÝR, BÝZ TOSHÝBA KURUMSAL DAÐITICISI BÜRO DONANIM BÝLGÝSAYAR OLARAK; BU ÜRÜNLERÝN SATIÞ VE DAÐITIMINI YAPMAKTAYIZ, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
1 2 3 4 5 6 7 (8) 9 10 11 12 13
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

31/10/2020 Gün Ortalama:256  Bugün 1 Ziyaret var  Sitede 1 kiþi var  IP:3.230.1.126