Türkçe

84 TV


DERNEÐÝMÝZÝN 2 NCÝ OLAÐAN GENEL KURULU SONUCU OLUÞAN YÖNETÝCÝLERÝMÝZ

Sevgili arkadaþlar; devrem84 derneðinin 2 nci olaðan genel kurul toplantýsý, tüzük gereðine uygun olarak icra edilmiþ ve genel kurul üyeleri tarafýndan seçilen yeni heyet aþaðýda belirtilmiþtir. Yeni heyete görevlerinde baþarýlar diler, alýnan kararlarýn derneðe ve tüm 84'lülere hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ederiz. Derneðimizin 2 nci Olaðan Genel Kurulu Sonucunda Oluþan Yöneticilerimiz: S.No Adý ve Soyadý Se&...

SELMAN ÇOBANOÐLU RESÝM SERGÝSÝ

Kýymetli arkadaþlarým, Yeni baþladýðým resim çalýþmalarýmda, 2 nci sergim gelecek hafta (8 - 27 Aralýk 2012) açýlacak. Hepinizi beklerim. Selman Çobanoðlu (Davetiye Devrem Ýþhaný'ndadýr..)

RÜSTEM ERSÖZ RESÝM SERGÝSÝ

Devremizin nadide sanatçýlarýndan sevgili Rüstem ERSÖZ, 13-28 Ekim 2012 tarihleri arasýnda Kadýköy Belediyesi Halis Kurtça Kültür Merkezi'nde kiþisel resim sergisini açacaktýr. Özellikle 13 Ekim 2012 günü 17.00-21.00 saatleri arasýnda yapýlacak olan açýlýþ kokteylinde arkadaþlarý orada görmekten mutlu olacaðýný düþünüyorum. Sergi davetiyesi EK'tedir.

TERFÝ LÝSTESÝ

Yüksek Askeri Þura'da alýnan atama kararlarýnýn tam listesi Resmi Gazete'de yayýmlandý. Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanan kararda, ''926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanununun 30, 34, 38, 47, 49 ve 54'üncü maddeleri gereðince; bu karara ekli listede kimlikleri yazýlý Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý ve Hava Kuvvetleri Komutanlýðýna mensup 23 general, 3 amiral ve 42 albayýn; 30 Aðustos 2012 ta...

DEVRE ALBÜMÜMÜZ YENÝDEN YAYINDA

Arkadaþlar devre Albumuz yeniden yayýnda Dernek uyesi olmasanýzda site uyesi olabilirsiniz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (12) 13
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

31/10/2020 Gün Ortalama:256  Bugün 10 Ziyaret var  Sitede 2 kiþi var  IP:3.230.1.126