Türkçe

84 TV


DERNEK YNT.KRL. MAYIS TOPLANTISI

DEVREM 84 SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ Yönetim Kurulu 27.05.2016 tarihinde saat 10:30 da Dernek Merkezinde toplanmýþtýr. Toplantýda aþaðýdaki konular hakkýnda tavsiye kararlar alýnmýþtýr. 1. Yaz dönemi nedeniyle dernek nöbetleri 1 Eylül 2016 tarihine kadar kaldýrýlmýþtýr. Bu nedenle; Derneðin anahtarý olan 16 arkadaþýmýzdan inisiyatifi kendilerinde olmak üzere zamaný uygun olanlar gelip derneði açacaktýr. Derneðe gelmek isteyen arkadaþlarýmýz 0 31...

ÞAHÝN KAPANÖZGÝL'ÝN HASTALIÐI

Devre arkadaþýmýz Emekli J.Mu.Alb.(1984-1) Þahin KAPANÖZGÝL, bir süredir MS hastasý olarak yaþamýný sürdürmektedir. Geçtiðimiz yýl IÞIKLAR toplu lise ziyareti sýrasýnda, bu yýl (geçtiðimiz hafta) bir grup arkadaþýmýz tarafýndan evinde ziyaret edilmiþ ve ihtiyacý olan manevi desteði kýsmen karþýlamýþlardýr. Evinden çýkamayacak kadar rahatsýz olan arkadaþýmýzýn, yolu ESKÝÞEHÝR’ den geçenler ve arzu edenler tarafýndan ziyaret edilmesi büy&uu...

TOPLU KAMP TAHSÝSÝ ÖZDERE 5-14 HAZÝRAN 2016

Sevgili arkadaþlar, 1. DEVREM84 SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ olarak Askeri Kamplarýn toplu tahsis müracaatlarýný zamanýnda yaparak devremize ÖZDERE / GÜMÜLDÜR Askeri Kampý için 3. Dönem (5-14 haziran 2016) de 30 oda yer tahsisi saðlanmýþtýr. 2. Kamptan, askeri tesislere giriþ için TSK kimlik kartý bulunanlar faydalanabilecektir. 3. Kamp için dernek üyelerine puan esaslý öncelik verilecek olup üye olmayanlar da müracaat edebilecektir. 4. Tahsisi yapýlan dönemde kampa gitmek isteyen arkadaþlarýmý...

ERKEN REZARVASYON TATÝL PLANI

Arkadaþlar, merhaba. Hepinize saðlýklý günler dileklerimle. 2016 yýlý yaz tatilimizi beraber geçirmek maksadýyla yapýlan çalýþmalarýmýzýn bir bölümü sonuçlandýrýlmýþtýr. Tatil planlamanýzý yaparken dikkate almanýzý diliyoruz. Yapýlan çalýþmayla ilgili esaslar aþaðýdadýr. 1. Tatil beldemiz Antalya þehir merkezine 45 km., Antalya hava limanýna 35 km. uzaklýkta, Belek Bölgesinde 5 yýldýzlý BELEK BEACH RESORT Oteldir. 2. Tatil programý ULTRA HERÞEY DAHÝL konseptindedir. 3. Tatil iki ayrý tarih...

Devremiz Nazif Bahtiyar, aðabeyini kaybetmiþtir.

Devremiz Nazif Bahtiyar, aðabeyini kaybetmiþtir. ALLAH rahmet eylesin. Ailenin baþý sað olsun. Saat 19.00"da uçakla Ýstanbul’dan Artvin’e hareket edecektir. Taziye için :05366383042
1 2 3 (4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

22/09/2020 Gün Ortalama:348  Bugün 28 Ziyaret var  Sitede 2 kiþi var  IP:18.208.202.194