Türkçe

84 TV


YAVUZ EKREM ARSLAN'IN VEFATI

Arkadaþýmýz Yavuz Ekrem Arslan 05 Kasým 2017 tarihinde geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetmiþtir. Allah rahmet eylesin. Mekaný cennet olsun. Geride kalanlarýna sabýrlar versin. Ailesine, yakýnlarýna, sevenlerine ve 84 camiasýna baþsaðlýðý diliyoruz. Cenazesi 06 Kasým 2017 Pazartesi günü Karþýyaka Camiinde öðle vaktini müteakip kýlýnacak Cenaze Namazýndan sonra Karþýyaka/Ankara mezarlýðýna defnedilecektir.

84 LÜ SANATÇILAR SERGÝSÝ AKÞAM FAALÝYETÝ

Deðerli arkadaþlarýmýz, Aþaðýdaki diðer e-postamýzda da duyurulduðu üzere, 20 EKÝM 2017 tarihinde açýlacak 84 lü sanatçýlar sergisi, akþam faaliyeti notu aþaðýdadýr. Azami katýlýmýn saðlanmasýný arzu etmekteyiz. Selam ve saygýlarýmýzla. Restorant adresi : http://www.yakamozdiplomat.com/contact-us.html Yakamoz Diplomat Grup Menü B...

DEVRE SANAT / RESÝM SERGÝSÝ

Arkadaþlar, Devre sanat/resim sergisiyle ilgili bir önceki mesajýmýzda tarih ve yer belirtilmiþ, geliþmelerin sizlere daha sonra aktarýlacaðýný duyurmuþtuk. Bu sergiden amaç, profesyonel bir sergiden çok emeklilik yaþantýsýnda sanatla uðraþma hevesinde olan arkadaþlarý bir araya getirmek, tecrübelerimizi paylaþmak, sanattan uzak duran arkadaþlarý teþvik etmek ve cesaretlendirmek, farklý bir amaçla arkadaþlarý bir araya getirmektir. Bu baðlamda 19-24 Ekim 20...

ÝSTÝHKAM SUBAYLARI & ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ TOPLANTISI

K.H.O. 1984 Devresi Ýstihkam Subaylarý & Ýnþaat Mühendisleri toplantýsý 19-20 Aðustos 2017 tarihleri arasýnda sýcak bir ortam içersinde güzel bir organizasyonla (HAMÝT SALMAN tarafýndan hazýrlanan) Ýzmir'de gerçekleþtirilmiþtir.

Can Solakoðlu'nun Vefatý

Prof.Dr. Can Solakoðlu kardeþimiz geçirdiði elim bir trafik kazasý sonucu 24 Haziran 2017 tarihinde hayatýný kaybetmiþtir. Allah rahmet eylesin. Mekaný cennet olsun. Allah geride kalanlara sabýrlar versin. Yakýnlarý, sevenleri ve 84 camiasýna baþsaðlýðý diliyoruz.
1 (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

22/09/2020 Gün Ortalama:348  Bugün 28 Ziyaret var  Sitede 2 kiþi var  IP:18.208.202.194