Türkçe

84 TV


YÖNETÝM KADROSU ÝSTANBUL ve ÝZMÝRDEKÝ DEVRE ARKADAÞLARIMIZLA BULUÞTU...

18 MART ÞEHÝTLER GÜNÜ FAALÝYET DUYURUSU

18 MART ÞEHÝTLER GÜNÜ FAALÝYET DUYURUSU Deðerli Devre Arkadaþlarýmýz, 18 Mart Þehitler Günü Kapsamýnda Þehitlerimizin Aziz ruhlarýna ithaf edilmek üzere Ankara Maltepe Camii’nde Cuma Namazýndan önce saat 11.00’de Mevlit-i Þerif okutulacak, Cuma Namazýný Müteakip Helva Daðýtýlacaktýr. Akabinde saat 14.00’da Cebeci Þehitliði Ziyaret Edilecek, Þehit Kabirlerine Karanfil Býrakýlacaktýr. Bütün Devre Arkadaþlarým...

M. CEVAT GÖÐÜÞ' ÜN VEFATI

Devre arkadaþýmýz M. Cevat Göðüþ; Bir haftadan fazla süredir GATA ve akabinde Çengelköy Mediva Hst. sinde ileri düzeyde Koah rahatsýzlýðýndan yoðun bakýmda tedavi görmekte iken; 28.02.2016 Pazar günü vefat etmiþtir. Cenazesi 29.02.2016 günü Selimiye Camiinde kýlýnacak ikindi namazýný müteakip Yeniþehir Mezarlýðýna defnedilecektir. Arkadaþýmýza Allah'tan rahmet. Acýlý ailesine, yakýnlarýna ve devre arkadaþlarýmýza baþ...

KINAMA

17 ÞUBAT 2016 TARÝHÝNDE ANKARA’DA TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ PERSONELÝ SÝLAH VE ÇALIÞMA ARKADAÞLARIMIZI TAÞIYAN SERVÝS ARAÇLARINA DÜZENLENEN MENFUR TERÖR SALDIRISINI LANETLE KINIYOR, SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN SÝLAH VE ÇALIÞMA ARKADAÞLARIMIZ ÝLE VATANDAÞLARIMIZA ALLAHTAN RAHMET, YARALILARIMIZA ACÝL ÞÝFALAR DÝLÝYORUZ. YÜCE TÜRK MÝLLETÝNÝN BAÞI SAÐOLSUN.

ÜYELÝÐE KABUL KARARI-46

Devrem 84 Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulunun 08.02.2016 gün ve 46 sayýlý kararý gereðince aþaðýda kimlikleri yazýlý þahýslarýn üyelik müracaatlarý incelenerek oy birliði ile onaylanmýþtýr. Üyelerimizin derneðe giriþ aidatý (50 TL) ve 2016 yýlý aidatlarýnýn (60 TL) dernek hesabýna yatýrmalarý gerekmektedir. Bu duyuru teblið yerine geçmektedir. M.Ersin Sarýsözen Sayman Üyelikleri Onaylananlar Adý Soy...
1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 11 12 13
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

30/05/2020 Gün Ortalama:418  Bugün 72 Ziyaret var  Sitede 1 kiþi var  IP:3.231.220.225